Föreläsning 1
Bakgrundsinfo om trauma/eller vikten av “rätt” bemötande när du möter olika människor i kris

När vi träffar människor efter potentiellt traumatiserande händelser så är det den drabbades individuella behov som ska styra krisstödsarbetet. Vad drabbade behöver utgår från hur den enskilde individen påverkats av, reagerat på och hanterat de påfrestningar och belastningar som händelsen orsakat.

En svårighet kan vara att man inte omedelbart vet om reaktionerna är övergående eller om de kommer att kvarstår. Att ge det viktiga psykologiska och sociala stödet till samtliga drabbade/närstående är centralt samtidigt som riskbedömningar behövs för att klargöra vilka som behöver utökat stöd efter den svåra händelsen. Föreläsningen kommer att handla om krisstöd och bedömning av behov av uppföljande kontakter.


Föreläsare:

Charlotte Therup Svedenlöf, chef, leg psykolog, leg psykoterapeut, doktorand.