Föreläsning 1
Bakgrundsinfo om trauma/eller vikten av “rätt” bemötande när du möter olika människor i kris

När vi träffar människor efter potentiellt traumatiserande händelser så är det den drabbades individuella behov som ska styra krisstödsarbetet. Vad drabbade behöver utgår från hur den enskilde individen påverkats av, reagerat på och hanterat de påfrestningar och belastningar som händelsen orsakat.

En svårighet kan vara att man inte omedelbart vet om reaktionerna är övergående eller om de kommer att kvarstår. Att ge det viktiga psykologiska och sociala stödet till samtliga drabbade/närstående är centralt samtidigt som riskbedömningar behövs för att klargöra vilka som behöver utökat stöd efter den svåra händelsen. Föreläsningen kommer att handla om krisstöd och bedömning av behov av uppföljande kontakter.


Föreläsare: Charlotte Therup Svedenlöf, chef, leg psykolog, leg psykoterapeut, doktorand.

Föreläsning 2
Erfarenheter/Lärdomar från terrordådet på Drottninggatan, vad hände den dagen i april?

Föreläsningen fokuserar på det psykologiska och sociala stöd som gavs efter terrorattentat på Drottninggatan av Region Stockholm. En allvarlig händelse som denna leder till att många drabbas psykologiskt och socialt och hur bemötandet såg ut till de drabbade, med behov av hjälp och stöd, och det stöd som gavs de närstående kommer att tas upp.

En viktig del är de riskbedömningar som gjordes samt hur samtalen dokumenterades. Samverkan skedde med olika aktörer bl.a. skedde samarbete med Stockholms stad. Hanterandet under denna svåra händelse är utvärderat och olika lärdomar tas upp under föreläsningen.


Föreläsare: Petra Adebäck, leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, doktorand.