Bakgrund

I Region Stockholm ansvarar Enheten för katastrofmedicinsk beredskap, EKMB, för den katastrofmedicinska planeringen. I Regional katastrofmedicinsk beredskapsplan för Region Stockholm beskrivs PKL-verksamheten vid allvarlig händelse.

Region Stockholm har en väl utbyggd PKL- verksamhet. För att upprätthålla och förbättra den psykologiska och sociala katastrofberedskapen är återkommande kompetenshöjande åtgärder nödvändiga.

Region Stockholm har sedan 1988 genomfört grundläggande katastrofpsykologisk utbildning och fortbildning. Regionalt kunskapscentrum kris- & katastrofpsykologi (RKK) genomför nu på uppdrag av EKMB en utbildning för PKL-medlemmar kallad Katastrofpsykologiskt ledningsarbete och organisation.

Syfte

Kursdeltagarna ska efter genomgången kurs ingå i landstingets katastrofmedicinska beredskapsorganisation och kunna verka i akutsjukhusets PKL-ledningsgrupp vid en allvarlig händelse.

Målgrupp

Medlemmar i akutsjukhusens PKL- ledningsgrupper. Nya PKL-ledningsgruppsmedlemmar kommer att prioriteras.

Kursledare

Linda Martinik
Charlotte Therup Svedenlöf