Utvärdering av en utbildning till Stockholms kommun

Stockholms stad i psykologiskt och socialt stöd efter kriser och katastrofer.

Under 2011-2013 har vi under två dagar utbildat samtliga stadsdelar samt socialjouren.  I utbildningsomgångarna, fjorton till antalet, har av kursdeltagarna, krisledningen samt tillhörande krisstödspersoner, via enkäter värderats mycket positivt.

Under hösten 2013 genomfördes en mer omfattande utvärdering inkluderande intervjuer med stadsdelarnas ledningsansvariga för att se effekten av utbildningen, exempelvis om det efter utbildningen har planerats eller genomförts några åtgärder för att förbättra det psykologiska och sociala omhändertagandet i stadsdelarna.