Hur vi arbetar

När det ofattbara händer måste sjukvården snabbt kunna handla för att rädda liv och minimera de kroppsliga och psykiska följdverkningar som kan uppstå vid allvarliga händelser.

Våra huvuduppgifter är att sammanställa ny kunskap, forska och utveckla metoder för stöd till drabbade.

Expertstöd

Medicinsk katastrofberedskap inkluderar resurser för att kunna möta såväl medicinska som psykologiska, psykiatriska, sociala och existentiella behov hos drabbade personer.

Vårt uppdrag är att utveckla den psykologiska delen av beredskapen. Vi representerar kunskapsområdet i landstingets katastrofmedicinska råd, utgör expertstöd till landstingets tjänsteman i beredskap (TiB) och sitter med som experter i referensgruppen för PKL-ledare- samt medverkar i regional katastrofmedicinsk ledning (RKML) vid allvarliga händelser.

PKL - Psykologisk KatastrofLedning

För ledning och organisation av de psykologiska/psykiatriska stödinsatserna finns landstingets organisation för krisstöd vid allvarlig händelse - PKL-organisationen (PKL = Psykologisk KatastrofLedning).

Vid vart och ett av Stockholms läns sju akutsjukhus finns en PKL-grupp som aktiveras vid en större olycka eller katastrof då många människor drabbats. Varje PKL-grupp leder de krisstödjare som arbetar i krisstödstelefon, krisstödsmottagning eller på andra ställen som akutmottagning eller avdelningar. PKL-gruppen är representerad i den katastrofledningsgrupp som aktiveras vid varje akutsjukhus när behov uppstår.

I enhetens uppdrag ligger att ge stöd till och vidareutveckla PKL-organisationen. Medlemmarna i PKL-organisationens ledningsgrupper får sin grundutbildning hos oss samt att vi utbildar även PKL-gruppernas krisstödjare. De består av erfaren och välutbildad personal vid akutsjukhusen, primärvården, psykiatrin, BUP och sjukhuskyrkan. Vår enhet har hittills gett specialutbildning till närmare 600 krisstödjare i landstinget. Vi ger även fortbildning till PKL-grupperna och dessas krisstödjare.

När katastrofen slår till är en förutsättning för goda insatser genomtänkta handlingsplaner. Vi medverkar vid utformningen av sådana på olika nivåer i landstinget. Utifrån olika risksituationer är frågan vilka hjälpinsatser som kan behöva ges till vem, av vem och när samt hur samverkan kan underlättas mellan olika hjälpinstanser.