Kunskap och erfarenhet

Våra kunskaper grundlades under åren 1984-1996 då vi var kliniskt verksamma vid dåvarande Krismottagningen vid Huddinge sjukhus. 

Genom att möta människor som varit med om svåra händelser, från vardagsolyckor till katastrofer och personal som i sitt arbete utsatts för extrema påfrestningar, förstod vi hur viktigt ett gott professionellt bemötande av krisdrabbade människor är och vi fick idéer om hur ett förebyggande arbete kan organiseras.

Detta ledde fram till den psykologiska katastroforganisation som idag finns i Stockholms län och som internationellt sett är unik för en storstad. Vi har genom åren vidareutvecklat denna organisation genom att ta med erfarenheter från inträffade händelser i regionen och vi har aktualiserat våra kunskaper genom internationella kontakter, vetenskaplig litteratur samt egen forskning.

Förebyggande psykologiska insatser

Politiker och tjänstemän i Stockholms läns landsting uppmärksammade tidigt behovet av förebyggande psykologiska insatser och har fortgående understött verksamheten. Enheten har vidare stärkts genom kunskaper och erfarenheter från barn och ungdoms- samt vuxenpsykiatri, företagshälsovård samt internationellt kända händelser.

Kunskapscentrumet har idag kunskaper inom psykotraumatologi, utvecklingspsykologi, organisationspsykologi, samhällspsykologi och ledning samt kunskap utifrån internationella nätverk och rekommendationer.

Stockholmsregionen

Behovet av ett regionalt kunskapscentrum i kris- och katastrofpsykologi är särskilt stort i Stockholms län med 26 kommuner, 14 stadsdelar i Stockholms stad, ett landsting med sju akutsjukhus och c:a 200 vårdcentraler av vilka majoriteten numera drivs i privat regi.

Stockholmsregionen är dessutom särskilt sårbar genom att vara säte för riksdag, regering, kungahus och ambassader samt att ha landets mest omfattande kommunikationssystem.

Stockholm har också under de senaste decennierna utöver vardagsolyckor drabbats av politikermord, terror- och andra våldshändelser samt fartygs- och flygolyckor. Personer boende i länet har utomlands drabbats av både krig och naturkatastrofer.

De medicinska insatserna för Stockholms del har vid dessa händelser varit begränsade och har genomförts med bibehållen vårdkvalité.

De största påfrestningarna på individer och samhälle har varit av psykologisk karaktär och vi har genom vårt långsiktiga arbete medverkat till att kvalitén på det psykologiska stödet successivt förbättrats.