Återkommande utbildningar

Dessa utbildningar riktar sig till personer som på olika nivåer ingår i den katastrofmedicinska beredskapen antingen genom att de har en ledande funktion eller är direkt involverade i att ge somatiskt eller psykologiskt stöd.

Stödpersonerna har, innan de påbörjar våra utbildningar, grundläggande kriskunskap och vana att möta krisdrabbade människor. Utbildningarna sträcker sig över minst två dagar och består av teoretiska inslag, diskussioner och olika typer av övningar. Att träna och därmed lära av erfarenhet ger möjlighet att integrera teori och praktik.

Det specifika med dessa utbildningar är att de är framtagna för att vid sidan av aktuell kris- och katastrofpsykologisk kunskap, med särskild tyngdpunkt på akutfasen, också ge kunskap om förutsättningarna för arbete i en katastroforganisation.

Den personal som ingår i landstingets och kommunernas krisberedskapsorganisationer behöver därutöver särskilda kunskaper för att klara sina uppgifter.

Kriskunskap till olika verksamheter

Vi sprider också kriskunskap till olika verksamheter där man möter drabbade och utsatta människor till exempel personal på somatiska och psykiatriska akutmottagningar, mobila psykiatriska team, brottsofferjourer och vittnesstödjare, informationsansvariga med flera.

Vi erbjuder föreläsningar inom följande områden: Kris, trauma och sorg, psykiska och kroppsliga reaktioner vid allvarliga händelser hos barn, ungdomar och vuxna, kris- och katastrofintervention med fokus på tidigt professionellt bemötande, riskbedömning, organisation av kris- och katastrofarbete, stöd till insatspersonal och personer som ger psykologiskt och socialt stöd, att arbeta inom en PKL – organisation.

Därutöver har vi särskilda kunskaper inom områdena barns och ungas psykiska hälsa, somatisering, psykiatrisk konsultation (Consultation Liaison), stöd till personal efter patienters suicid, personalrelaterad psykisk ohälsa och samhällspsykologi (community psychology).