Vision, mål och uppdrag

Enheten för kris- och katastrofpsykologi (RKK) är ett regionalt kunskapscentrum inom Stockholms läns landsting, och tillhör organisatoriskt SLSO.

Kunskapscentrumets uppdrag är att utveckla hälso- och sjukvårdens förmåga att möta drabbade människors psykologiska behov såväl vid stora olyckor och katastrofer som i vardagssjukvårdens krissituationer. Vi har även som uppdrag att vara expertstöd åt Tjänsteman i Beredskap (TiB) samt samordnar och leder landstingets PKL-organisation (Psykologiskt/Psykiatrisk Katastrofledningsorganisation) vid allvarlig händelse.

Vision
Vår vision är bibehållen hälsa och livskvalité hos personer som drabbats av allvarliga händelser. Vi har en tro på individers, organisationers och samhällets förmåga att bemästra och övervinna svåra händelser.

Mål
Vårt mål är att minska psykologiska, sociala och medicinska följdverkningar efter potentiellt traumatiserande händelser, genom samhällelig psykologisk beredskap och ett professionellt bemötande och stöd.

Uppdrag
Som kunskapscentrum har vi i uppdrag att ansvara för spridning av aktuell psykotraumatologisk kunskap till såväl professionella personer som möter människor i kris, som till allmänheten. Vi har särskild erfarenhet när det gäller organisation av psykologiskt stöd vid stora olyckor och katastrofer som drabbat vår region.

RKK har en samordnande roll för utveckling av krisstödjande insatser från krisstödjande myndigheter och organisationer genom Temagrupp-krisstöd inom Samverkan Stockholmsregionen (SSR) under Länsstyrelsen i Stockholm. Inför eller vid en allvarlig händelse kan en motsvarande arbetsgrupp inom Temaområde-krisstöd erhålla ett uppdrag inom SSR att samordna framtagande av underlag för beslut gällande psykologiska och sociala stödinsatser i länet.

Utöver psykotraumatologisk kunskap har vi särskild kompetens inom:

  • Vuxenpsykiatri
  • Unga vuxna
  • Barn- och ungdomspsykiatri
  • Konsultationspsykiatri
  • Organisations - och ledningspsykologi
  • Samhällspsykologi
  • Prevention av arbetsrelaterad psykisk ohälsa
  • Vana av att arbeta inom somatisk sjukvård
  • Rättspsykiatri

På enheten arbetar en psykiater, tre psykologer och en kurator, alla med mångårig klinisk erfarenhet. Enheten bedriver inget behandlingsarbete.