Övningar

Övning ger färdigheter som i förlängningen kan rädda liv och minska utvecklingen av allvarlig psykisk ohälsa både hos direkt drabbade och den personal som ska bistå dem.

Vi har sedan många år utvecklat modeller för träning av psykologiskt och socialt stöd såväl för professionellt bemötande av enskilda krisdrabbade personer som för stora insatser vid allvarliga händelser och katastrofer. Vi konstruerar dessa övningar utifrån vad och vem som ska övas och gör dem så verklighetstrogna som möjligt. Övningarna som alla syftar till att förbättra psykologiska och sociala stödinsatser kan utformas på olika sätt i:

  • skrivbordsövningar
  • ledningsövningar
  • simuleringsövningar
  • katastrofövningar under realistiska former

Vid den mest omfattande typen av övningar genomförs övningen på plats med skadade och oskadade figuranter och med medverkan av samtliga organisationer som ansvarar för hjälpinsatserna. År 2008 genomfördes en sådan övning på Arlanda flygplats, kallad ARN 08. Övningen var mycket resurskrävande och behövde förberedas under ett år. Ca 1000 personer deltog. Trots att syftet med övningen var att utöver räddningsinsatser öva psykologiskt och socialt stöd fick denna del av projektet en undanskymd roll.

Detta föranledde oss att göra om övningen med enbart inriktning på psykologiskt och socialt stöd. Övningen kallad ARN 11 genomfördes hösten 2011 och krävde också den ett års förberedelser. Varje figurant, som rekryterades från de organisationer som övades, erhöll en rollbeskrivning. Utöver information om förväntade psykiska reaktioner vid ett flyghaveri träffades figuranterna för att gemensamt gå igenom och samordna sina roller.

Lokaler för lätt skadade/oskadade passagerare respektive väntande anhöriga förbereddes och bemannades med stödpersoner från Swedavia, flygbolag, polisen, Stockholms läns landsting, Sigtuna kommun, Röda Korset m.fl. Övningen utvärderades via enkäter till samtliga deltagare i övningen, såväl figuranter som krisstödspersoner. Utifrån erfarenheterna från övningen har en aktuell krishandlingsplan för Arlanda flygplats tagits fram. Övningsmodellen skattades mycket högt av samtliga deltagare.