KRIS – projektet. Krisomhändertagande i samverkan Delprojekt II. Krisomhändertagande av olycksfallsdrabbade vid sjukhusens akutmottagningar i Stockholms län

I denna rapport sammanfattas resultat av intervjuer med sjukvårdspersonal på samtliga sju akutsjukhus inom Stockholms läns landsting.

Syftet var att beskriva hur man på de olika sjukhusen gav psykologiskt och socialt stöd till skadade, oskadade och anhöriga efter en olycka.

I studien undersöktes såväl arbetssätt som förutsättningar för ett psykologiskt och socialt stöd, det vill säga förekomst av rutiner och handlingsplaner, samverkansformer mellan olika yrkeskategorier på akutmottagningarna, mellan personer i vårdkedjan samt mellan professionella och informella sociala nätverk.

Det fanns på akutmottagningarna inga formella handlingsplaner eller riktlinjer när det gällde psykologiskt och socialt stöd för varken barn eller vuxna efter trafikolyckor. Tillgång till kuratorer på akutmottagningarna varierade från ingen till två tjänster under dagtid.

Vårdpersonalen efterfrågade såväl riktlinjer och handlingsplaner som mer systematisk kunskap om krisomhändertagande av olycksfallsdrabbade patienter, såväl vuxna som barn och deras närstående.

Vägverkets publikationsserie 1999:154

Författare

  • Eva Bergerhed, socionom, leg psykoterapeut
  • Abbe Schulman, med dr, överläkare

Rapporten finns inte som pdf-fil och kan inte beställas i tryckt form