KRIS – projektet. Krisomhändertagande i samverkan Delprojekt IV. Psykologiska och sociala effekter av trafikolycka med lindriga eller inga personskador

I denna rapport sammanfattas resultatet av en enkät till personal på en akutmottagning med frågor om erfarenheter av att ge psykologiskt stöd till patienter och anhöriga efter trafikolyckor, våldshändelser och dödsfall.

Enkäten innehöll också frågor om kunskap och attityder, kännedom om riktlinjer, rutiner och arbetssätt. Enkäten lämnades ut till all vårdpersonal (n=175) på akutmottagningen och akutvårdsavdelningen.

Det psykologiska stödet av krisdrabbade vilade i hög grad på individuella kunskaper och vårdgivare och stöddes inte av vårdprogram, systematisk introduktion, kompetensutveckling eller nätverkstänkande. Ett gott omhändertagande motverkades av tidspress och resursbrist. Personalen visade ett stort engagemang i krisomhändertagandet och intresse för metod- och kompetensutveckling speciellt vad gäller barns behov i kris.

Rapport 2001:1

Författare

  • Mariann Olsson, socionom, med dr
  • Abbe Schulman, med dr, överläkare
  • Gunnar Öhlén, med dr, verksamhetschef vid akutkliniken, Huddinge universitetssjukhus

Rapporten finns endast som pdf-fil och kan inte beställas i tryckt form.