KRIS – projektet. Krisomhändertagande i samverkan Delprojekt V. Konsekvenserna av en trafikolycka – barns och ungdomars perspektiv

I denna rapport beskrivs en studie av 20 barn som under en 13-månadersperiod kom till en akutmottagning efter en trafikolycka.

De intervjuades och undersöktes 6 veckor efter olyckan. Fjorton av barnen undersöktes på nytt 7- 9 månader senare. Förekomst av posttraumatiska stressreaktioner (PTSS-C), negativa livshändelser före olyckan, personliga och sociala resurser (LoS och nätverkskartor), känsla av sammanhang (KASAM 29) och social interaktion (CH-ISSI) kartlades.

Studien visade att barn och ungdomar som vid en trafikolycka fått lindriga till måttligt svåra kroppsliga skador eller inte skadats kroppsligt alls ändå kunde besväras av långvariga psykologiska och sociala följdverkningar. Detta gällde särskilt för barn med svag känsla av sammanhang och för barn som upplevt dödshot i samband med olyckan.

Nödvändig information om psykiska reaktioner och när man skulle söka hjälp gavs inte på akutmottagningen och posttraumatiska stressreaktioner förblev ofta odiagnosticerade och obehandlade.

Rapport 2004:2

Författare

  • Mariann Olsson, socionom, med dr.
  • Abbe Schulman, med dr, överläkare

Rapporten finns endast som pdf-fil och kan inte beställas i tryckt form.