Samarbete mellan vårt kunskapscentrum (RKK) och Region Gotland om krisstödsarbete

  • 2024-05-16

  • 10 - 11

  • Digitalt via Teams

På förfrågan från Region Gotland kommer RKK att bistå med kunskap kring psykologiskt krisstöd och krisstödsorganisation.

Bakgrund

Region Stockholm och Region Gotland utgör en gemensam sjukvårdsregion och har ett samarbetsavtal inom ramen för sjukvårdsregionen Stockholm-Gotland. Syfte med avtalet är att ge invånare i sjukvårdsregionen förutsättningar för god hälsa och jämlik vård på lika villkor. Målet är att så långt det är möjligt optimera resursutnyttjande och vårdkvalitet utan hänsyn till organisatorisk tillhörighet, vilket även inbegriper psykologiskt krisstöd. 

Deltagare från RKK

Linda Martinik, överläkare och specialist i psykiatri

 

Katastrofpsykologi