Psykologiskt och socialt stöd efter kriser och katastrofer

  • 2024-01-17

  • 9 - 12

  • Stockholm stad, lokal meddelas senare.

Utbildning i psykologiskt och socialt stöd efter kriser och katastrofer för krisstödspersoner inom socialjouren och de verksamheter som ingår i socialjourens krisberedskap i Stockholms stad.

Utbildningen genomförs av Regionalt kunskapscentrum kris- & katastrofpsykologi, RKK, och ges vid två tillfällen.

Syftet med utbildningen är att ge en fördjupad kunskap och förståelse för hur en krisdrabbad person kan reagera och hur du som krisstödsperson inom kommunen ska agera för att bemöta den drabbade. Basal bedömning samt uppföljning och länkning av personer med krisreaktioner ingår. För att få en helhetsbild av bemötandet och omhändertagandet beskrivs även Region Stockholms katastrofmedicinska organisation översiktligt och samverkan mellan region och kommun. I utbildningen igår även stödinsatser för personal.

Föreläsare

Charlotte Therup Svedenlöf; enhetschef, leg. psykolog och leg. psykoterapeut
Caterina Cesaro; överläkare, specialist i psykiatri
Linda Martinik; överläkare, specialist i psykiatri

Utbildning, Föreläsning, Övning