Regional psykologisk och social krisberedskap

Under 2012 – 2015 genomförde Regionalt kunskapscentrum Kris- & Katastrofpsykologi i SLL ett projekt med medel från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och med Socialstyrelsen som projektägare.

Det övergripande målet med projektet var att öka Stockholms läns förmåga
att hantera ledning och samverkan för psykologiskt och socialt stöd vid allvarliga händelser så att direkt och indirekt drabbade personer får adekvat stöd.

Projektet bestod av tre delar:

 1. en kartläggning av den psykologiska krisberedskapen i länet.
 2. framtagandet av en preliminär regional handlingsplan för psykologiskt och socialt stöd.
 3. en lärande regional samverkansövning (2015) under vilken handlingsplanen tillämpades.

Kartläggningen utgjordes av sammanlagt 77 intervjuer med representanter på ledningsnivå eller med särskild kunskap inom krisberedskapen;

 • Stockholms läns landsting (SLL)
 • Länsstyrelsen
 • Kommunerna i länet
 • Polisen
 • Svenska kyrkan
 • Svenska Röda korset
 • Rädda barnen
 • Civilförsvaret
 • Privata entreprenader

En sakkunniggrupp bestående av enheten och representanter för kommunerna i Stockholms län, Stockholms läns landsting, polisen, Svenska kyrkan och muslimska trossamfundet, Svenska Röda korset tog fram förslag på en regional handlingsplan.

Övningen genomfördes under två hela dagar på Länsstyrelsen, Samverkan
Stockholmsregionen (SSR), där den första dagen handlade om akut och den andra dagen om långsiktigt krisstöd.

Inför övningen bildades en expertgrupp, med uppgift att ta fram ett underlag till samlad lägesbild och regional inriktning för psykologiskt och socialt stöd.

Övningen utvärderades via en webbaserad enkät och av observatörer från Socialstyrelsen. Övningsupplägget skattades genomgående mycket högt.

Många deltagare ansåg att det var lärorikt att få öva på enbart psykologiskt och socialt stöd. Flera deltagare instämde i att den framtagna preliminära handlingsplanen för psykologiskt och socialt stöd underlättade arbetet med att ta fram inriktningen för stödinsatserna.

Övningen ledde till ökad förståelse för behovet av psykologiskt och socialt stöd och många antog att erfarenheterna från övningen skulle leda till att man i större utsträckning än tidigare skulle inkludera psykologiskt och socialt stöd vid inträffade allvarliga händelser.

Under första kvartalet i år finaliserades två slutrapporter. Projektet presenterades och rapporterna delades ut på nationell konferens om landstingens krisberedskap 2016 som arrangeras av Socialstyrelsen (SoS), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Läs delrapport 1

Ladda ned delrapport 1 av "Regional psykologisk och social krisberedskap".

Läs delrapport 2

Ladda ned delrapport 2 av "Regional psykologisk och social krisberedskap".